Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar nyelv és irodalom - emelt szint

2008.01.19

1
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára
• A tételekhez kapcsolódó feladatok nem nyilvánosak. (A magyar nyelv tételekhez és az
irodalom tételekhez is egy-egy feladat tartozik.)
• A feladatok felvezető idézettel, mottóval, úgynevezett bázisszövegekkel kezdődnek – a
vizsgázónak azokra reflektálnia kell a feladatban kijelölt módon.
IRODALOM
ÉLETMŰVEK
1. A komikum megjelenési formái Petőfi Sándor lírájában
2. A vándorlás, az út toposza Arany János lírájában
3. Ady Endre istenes versei
4. Babits Mihály: Jónás könyve
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. A táj poétikai szerepe József Attila lírájában
PORTRÉK
7. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
8. Látomásos jelleg Vörösmarty verseiben
9. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
10. Az önértelmezés lehetőségei Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művének első
kötetében
LÁTÁSMÓDOK
11. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
12. A kortárs magyar irodalom nagyjainak megjelenítése Karinthy Frigyes Így írtok ti című
művében
13. A hosszúvers vagy hosszúének Nagy László költészetében (Gyöngyszoknya, Menyegző, Zöld
angyal)
A KORTÁRS IRODALOMBÓL
14. Kányádi Sándor: Sörény és koponya
15. Mándy Iván: A bútorok
VILÁGIRODALOM
16. A horatiusi életelvek Horatius lírájában és a magyar Horatius-hagyományban
17. Puskin: Anyegin
SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET
18. Molière: Tartuffe
19. Az epikus dráma és színház – Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
20. A hatáskeltés eszközei Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című regényében
2
MAGYAR NYELV
EMBER ÉS NYELV
1. A nyelv és a beszéd funkciói
2. A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban: az anyanyelv elsajátítása
KOMMUNIKÁCIÓ
3. A sikeres kommunikáció nyelvi összetevői
4. A köszönés- és megszólításformák szerepe és jellemzői a mai magyar nyelvhasználatban
A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
5. Nyelvművelés és nyelvtervezés napjainkban
6. A magyar nyelv nyomtatott nyelvemlékei
7. A magyar nyelv szókészletének rétegei
NYELV ÉS TÁRSADALOM
8. Területi nyelvváltozatok és a norma
9. Nyelvi tiszteletadás, nyelvi udvariasság korunk nyelvhasználatában
A NYELVI SZINTEK
10. A beszédhangok és jelentés-megkülönböztető szerepük
11. A szófaj és a mondatrészi funkció összefüggései
12. A mondat fogalma, a rendszermondat és a szövegmondat
A SZÖVEG
13. A szöveg pragmatikai megközelítése
14. A kontextuális jelentés (utalás, idézés, egyeztetés)
15. A beszéd és az írás összehasonlítása
A RETORIKA ALAPJAI
16. A mögöttes jelentésrétegek feltárása nem irodalmi szövegekben
17. A jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása
STÍLUS ÉS JELENTÉS
18. A hivatalos stílus stilisztikai kötöttségei
19. A képszerűség eszközei hétköznapi szövegekben
20. A mondatszerkezet mint stílusalakító tényező

 

1
SZAKIRODALMI AJÁNLÁS AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ
A témákhoz kapcsolódó szakirodalom bármely más műve is alkalmas lehet a felkészítéshezfelkészüléshez.
A szakirodalom a tételben való tájékozódást segíti, nem a feladatok megoldását.
Irodalom
A tankönyvek igen különböző mélységben tárgyalnak egyes nyilvánosságra hozott
tételcímekhez tartozó műveket.
A tankönyveken kívül a pedagógusok és a vizsgázók a felkészítéshez-felkészüléshez a
szakirodalomban is tájékozódhatnak. Szakmai segítséget találhatnak, egyebek között, az
alábbi művek részleteiben:
14. Kányádi Sándor: Sörény és koponya
Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor. Pozsony, Kalligram, 2004 - kismonográfia
Sörény és koponya. Kányádi Sándor új versei In: Tanulmányok Kányádi Sándorról.
Debrecen, 2004, 169-185 és 250-252
15. Mándy Iván: A bútorok
Erdődy Edit: Néptelen univerzum: a nyolcvanas évek novellaciklusai In: uő., Mándy Iván
(Kortársaink), Balassi, Budapest, 1992, 79-89
20. A hatáskeltés eszközei Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című regényében
Sántha Attila: Fejenállva, srégen balra be In: Bárka XI. évf. 2003/5, 87-94
(a világhálón is: http://www.bmk.iif.hu/barka/archivum/200305.pdf)
Magyar nyelv
A tankönyvek mellett néhány szakirodalmi forrás egy-egy fejezete vagy egy-egy folyóiratcikk
is segítheti a pedagógusok és a vizsgázók tájékozódását. Például:
• A Magyar Nyelv című folyóirat néhány száma az elmúlt évekből
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/
• A Magyar Nyelvőr című folyóirat néhány száma az elmúlt évekből
http://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htm
• Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek . 5. javított, bővített kiadás. Akadémiai
Kiadó. Bp. 2004. http://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek/
• Réger Zita: Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1990.
http://www.nytud.hu/utak_a_nyelvhez/index.html
• Pratkanis, A. R. – Aronson, E.: A rábeszélőgép. AB OVO. Bp. 1992.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

. .. ... .. .

(def, 2010.06.06 16:52)

Nah de az 2008-as, nem sokra mész vele...

Cím

(Név, 2010.06.06 15:07)

Hali! Naon jó! Köszi, h feltettétek!